Intalnire organizare DAREVO

Strada Clucerului 7, Bucharest, Romania
385
Listing Type : General interest
Location : Romania
Contact Person : Raul Constatin
Phone : 0757555575
Mobile Phone : 0757555575
Fax : 0311005202
Start Date : 11/04/2019
End Date : 11/04/2019
Opportunity/Searching : Representatives, New providers, Founds & Financing, New Projects & Partnerships, Community contributors
Opening Hours
 • 18.30-24.00

Unde?Cand?Cum?

Joi 11.04.2019 ora 17, strada Clucerului 7, nemancati si nebauti, sa vorbim.Raul

De vorbit:

______________________________________________________________

Capitolul I

CONSTITUIREA ASOCIAŢIEI

Asociația„DAREVO”, denumită în continuare „Asociația” este constituită ca persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, apolitică, cu caracter non-profit, conform O.G. nr. 26/2000 și în baza prevederilor articolului 1, al.(1) din Legea 246 / 2005 cu privire la asociații și fundații.

Sediul Asociației este în localitatea Bucuresti, Sector 1, Str. Nuvelei, nr.52, Ap.1A.

În funcţie de necesităţile impuse de dezvoltarea activităţii, Asociația  poate închiria sau îşi poate construi sedii.Durata de funcţionare aAsociaţiei este nelimitată.

1.1.VIZIUNE ȘI VALORI

După mai bine de 100 de ani de la reașezarea granițelor terestre în lume și după testarea mai multor doctrine politice, religioase și economice constatăm o stagnare sau chiar un regres al globalizării, pentru că oamenii au înțeles importanța comunităților locale și a faptului că ei reprezintă celula de bază/nucleul unei comunități.

Comunitățile sunt definite de grupuri de oameni cu interese, credințe sau norme de viață comune și creează mediul înconjurător.Calitatea mediului înconjurător și percepția noastră asupra acestuia reprezintăînceputul evoluției.

Sustenabilitatea este capacitatea de a dura sau calitatea unei activități omenești de a se desfășura fără a epuiza resursele disponibile și fără a distruge mediul, deci fără a compromite posibilitățile de satisfacere a nevoilor generațiilor următoare.Sustenabil mai poate fi folosit şi cu sensul de funcţionabil.

Un sistem este funcționabil atunci când consumă mai puţin decât este disponibil sau atunci când există resursele necesare pentru funcţionarea sa optimă.

Valoarea unui sistem sustenabil – funcționabil, adică a unei comunități, este optimă atunci când este mai mare decât suma tuturor membrilor din care este alcătuit. Prin educație și cunoaștere,valoareaindividuală a membrilor unei comunități poate crește valoarea sistemului – comunității în sine, prin contribuția acestora la sistem.

Granițele, distanțele, limitările și credințele reprezintă bariere doar pentru minți needucate.

 

1.2.MISIUNE ȘI SCOP

Nevoia de a înființa aceasta asociație derivă prin realitatea că oamenii evoluează sustenbil doar în jurul unor proiecte de interes comun deoareceoamenii educați și cu nevoi evolutive, prin natura lor,caută să:

 • relaționeze cu alți oameni onești și de încredere pentru a descoperi și confirma scopul lor existențial;
 • descopere oameni asemănători cu ei, cu probleme similare dar soluții diferite;
 • devină o mai bună versiune prin evolutie și satisfacerea nevoilor individualeexprimate prin: siguranță, nesiguranță, iubire/conexiune, contribuție, semnificație și creștere personală.

Scopul principal al Asociației este ca membrii săîndrăznească să evolueze și să contribuie la creșterea mentalității colective în scopul creării unor comunități sustenabile, prin direcții de acțiune privitoare la:

 • susținerea comunităților pentru creșterea sustenabilă a calității vieții și a valorilor;
 • evoluția comunității cu activități funcționale corelate prin: spirit, social, cultural, mediu și inițiativă;
 • educație și intervenție strategică pentru creșterea individuală canucleu al comunității;
 • relaționare umană bazată pe încredere și onestitate pentru o mai bună stare;
 • contribuție activă pentru identificarea și soluționarea temelor de interes comun și reciproce.

Comunitățile sustenabile vor fi sprijinite și cu asistenţă pentru dezvoltare sustenabilă prin: evaluarea potențialului și a inițiativelor ce pot fi finanțate, asistență privind întocmirea proiectelor eligibile, identificare și analiză a surselor de finanțare nerambursabilă.

1.3. DIRECȚII DE ACȚIUNE – DEPARTAMENTELE ASOCIAŢIEI

1.3.1.DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A COMUNITĂȚILOR: MEDIU,ECONOMIC ŞI SOCIAL

ØProtecția mediului prin combaterea şi controlul poluării și conservare şi protecţia resurselor naturale.

ØÎmbunătățirea mediului înconjurător prin igienizarea și/sau înfrumuseţarea spaţiului public.

ØCrearea unui mediu sustenabil și favorabil vieții în comunitățile locale.

ØProtecţiaşi îngrijirea animalelor prin soluții sustenabile și evolutive.

ØOcrotirea și protecția naturii înconjurătoare –medii de viață, lanțul trofic, biodiversitate, aer,apă și sol.

ØDezvoltare sustenabilă comunitară (locală) sub aspectele economice, sociale şi de infrastructură.

ØAmeliorare problemelorsociale cu privire la fondul locativ, a locurilor de muncă, a instruirii şi asistenţei.

1.3.2.EDUCAŢIE, CERCETARE, ÎNVĂŢĂMÂNT

ØAccesul la sistemul de învățământal categoriilor defavorizate și a tuturor factorilor activi.

ØCorelarea învățământului și educației în general, cu nevoile societății și legăturile cu piața forței de muncă.

ØImplementarea  principiilor educației non-formale, alternative și neoumanisteîn structurile școlare.

ØPerfecționare și educaţie permanentă pentru adulți: formala, non-formală și alternativă.

ØCercetare, inovare şi tehnologie pentru preocupări sociale, prin construirea de parteneriate între sectorul public și cel privat, cooperarea internațională în domeniu și colaborarea cu factorii locali de acțiune.

1.3.3.SERVICII SOCIALE- SĂNĂTATE, FILANTROPIE ŞI VOLUNTARIAT

ØAjutor pentru persoaneleaflate în dificultate involuntară: familii, copii, tineri, bătrâni, persoane cu dizabilități.

ØIntegrarea în sistemul economic a persoanelor active prin îndrumare și reconversie profesională.

ØConceperea și implementarea unor mecanisme și activități de ajutor reciproc.

ØPrevenirea de catastrofe naturaleși sociale, prin proiecte și acțiuni sustenabile.

ØPolitici publice privind intervenții în situație de criză, servicii pentru bolnavi cronici, educație în sănătate, igienă publică, sprijinirea şi promovarea voluntariatului.

Ø Redefinirea și modernizarea individului ca nucleu al familiei și comunității.

 Ø Eficientizarea procesului birocratic în administrația locală și centrală și încurajarea cetățenilor la participarea deciziilor.

 Ø Cresterea gradului de realationare interumana prin exprimare și comunicare sincera si onesta

 ØMărirea gradului de încredere și creșterea nivelului de relaționare umană.

RECOMANDARI:

 • membri sa se ajute si dacă nu exista un interes sau profit
 • membri sa vina cu idei, solutii si cu ce stiu si ce pot face pentru alti membri,nu doar sa ceara ajutorul cand au ei nevoie

1.3.4.   CULTURĂ,  ARTĂ, SPORT, RECREERE, TURISM

ØSusținerea comunicării sustenabile din spațiul media a unui conținut educativ și fara „fake news”.

ØIdentificarea, conservarea și promovarea valorilor comunitare legate de: arte vizuale, arhitectură, meşteşuguri şi artizanat, artele spectacolului, istorie, literatură, ştiinţe umaniste, muzee,etc.

ØSusținerea integrării sportului ca și activitate colectivă și benefică în viața comunităților.

ØOrganizareaunor evenimente și/sau activități pentru petrecerea timpului liber într-un mod evolutiv.

ØInventarierea și crearea unei baze de date cu resurse referitoare la patrimoniul cultural și natural în scopul dezvoltării turismului sustenabil ca sursa de venituri pentru comunități.

1.3.5.APĂRAREA DREPTURILOR ŞI PROMOVAREA INTERESELOR CETĂŢENEŞTI

ØAsistenţă şi servicii juridice privind apărarea drepturilor individuale, profesionale și civile a membrilor.

ØApărarea şi promovarea solidarităţii etnice şi a tradiţiei culturale a comunităților și minorităţilor.

ØSecuritate publică și prevenirea delicvenţei.

ØSprijinirea proiectelor de educaţie civică, încurajarea participării și implicării la proiecte de interes.

ØProtecţia consumatorilor și producătorilor prin inițiative și proiecte sustenabile.

 

1.3.6.COOPERARE INTERNAŢIONALĂ, REPREZENTAREA INTERESELOR COMUNITĂȚILOR

ØSchimburi culturale şi relaţii de prietenie.

ØRelaţii cu românii de pretutindeni.

ØPromovarea internaţională a păcii şi a drepturilor omului.

 

1.3.7.INITIATIVE, PARTENERIATE, FINANȚARE SI ANTREPRENORIAT

ØIntermediere de fonduri și surse de finanțare pentru susținerea proiectelor comunitare.

ØProiecte de politici publice, management strategic, inițiative și parteneriate în interesul comunităților.

ØAsistenţă în dezvoltare sustenabilă – evaluare potențial, proiecte, finanțări.

ØIdentificarea și evaluarea potențialului și inițiativelor ce pot fi finanțate.

ØIdentificarea și analiza surselor de finanțare – fonduri nerambursabile.

ØCorelarea proiectelor de dezvoltare sustenabilăîntre potențial/inițiativă și sursa de finanțare/fonduri.

Ø Sustinere si promovare, contributie pregatire in antreprenoriat si IMM

Ø Dezvoltarea si perfectionarea intreprinzatorilor si investitorilor

ØDerularea de programe pentru ameliorarea mediului economic

Capitolul  II

PRACTICI DECIZIONALE PRIVIND ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI

Art. 1.„Asociația  Comunităților Sustenabile DAREVO”, denumită  în continuare Asociația, funcţionează pe baza propriului Statut, adoptat de Adunarea Membrilor Fondatori, a prezentului Regulament de Ordine Interioară, precumşi în conformitate cu legislaţia referitoare la organizaţiile neguvernamentale din România.

Art.2.Obiectivele specifice ale Asociației pentru îndeplinirea scopuluisunt:

(1)Reprezentarea membrilor și participarea activă pentru susținerea comunităților prin:

 1. a) participarea activă la proiecte de politici publice și management strategic, ca și societate civilă pentru discutarea şi dezbaterea proiectelor de acte normative sau hotărâri ale autorităților publice locale sau centrale propuse de către organele de stat în drept, în vederea adoptării, modificării sau completării acestora în interesul comunităților reprezentate și a societății în general;
 2. b) reprezentarea intereselor comunităților și ale membrilor Asociaţiei în raport cu entități publice, alte asociaţii şi/sau organizaţii;
 3. c) susţinerea acţiunilor membrilor Asociaţiei în vederea îmbunătăţirii şi optimizării activităţilor privind dezvoltarea sustenabilă la toate nivelurile;
 4. d) susţinerea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi perfecţionare a metodelor şi mijloacelor de sutenabilitate a comunităților.Parteneriate și colaborarea cu entități publice, private sau fără scop patrimonial și/sau specialişti, în vederea informării, instruirii, specializării, documentării etc., în domeniile de interes ale Asociației;
 5. e) susţinerea sau organizarea activităţilor de realizare, editare şi comercializare de cărţi, note şi materiale informative, reviste, studii, filme, privind activitatea asociației, cât și a comunităților reprezentate și obiectivelor propuse; promovarea și susținerea activităţii și intereselor Asociaţiei şi a membrilor săi în mass-media.

(2)Asistența tehnică privind obținerea de finanțări pentru proiectele comunităților prin:

 1. a) asigurarea de asistență pentru desfăşurarea unor activităţi specifice obținerii de finanțare pentru Asociație și membrii săi, privind identificarea și evaluarea surselor de finanțare;
 2. b) susţinerea membrilor Asociaţiei în vederea specializării și perfecţionării, prin organizarea și optimizarea activităţilor de instruire și pregătire (cursuri de pregătire sau perfecţionare) privind accesarea de fonduri sau finanțări utilizate în scopul susținerii inițiativelor cetățenețti.
 3. c) organizareaevenimentelor sau participarea laevenimente (simpozioane,seminarii,ateliere, prelegeri, mese rotunde, etc.) a Asociatiei sau a membrilor acesteia, împreună cu entități publice sau alte organizaţii în domeniu, teritoriale, naţionale sau internaţionale, în scopul identificării surselor de finanțare sau a organizațiilor ce doresc să contribuie la realizarea obiectivelor Asociației.

(3)Organizarea,gestionarea și creșterea activității și calității acțiunilor prin:

 1. a) organizarea de cursuri de pregătire sau perfecţionare pentru creșterea individuală a membrilor și pregătirea acestora pentru cunoașterea vieții și a politicilor publice, în scopul dezvoltării comunitare;
 2. b) promovarea, susţinerea și organizarea unor programe de interes pentru comunitățile asociate și de interes, în scopul instruirii și educației individuale a membrilor în diverse tematici de interes și privind cunoaşterea obiectivelor Asociației;
 3. c) constituirea unei baze de date privind evidența pentru membrii Asociaţieiși a unei platforme de comunicare și informare a acestora.
 4. d) Înfiinţarea de sucursale sau filiale ­ cu aceeaşi siglă.Regulamentul de ordine Interioara este valabil și va fi aplicat și în cazul acestora.Denumirea entitatilor infiintate va fi generica
 5. e) crearea și susținerea din fonduri proprii sau alte surse de finanţare legale, în parteneriat cu entități publice ori private sau organizații non-profit a unui Centru de Conducere al Asociației;
 6. f) desfăşurarea de activităţi economice directe sau comerciale şi plasarea de fonduri disponibile în condiţiile legii, pentru constituirea de fonduri financiare şi materiale în vederea îndeplinirii obiectivelor;
 7. g) programele promovate de către Asociaţie din fonduri proprii sau în parteneriat care vor fi conduse sau coordonate de directori de programe propuși de Consiliul Director al Asociației şi aprobaţi de Consiliul de Coordonare al Asociației.

(4)În funcție de fondurile alocate, pentru îndeplinirea scopului Asociației prin atingerea obiectivelor specifice, persoanele angajate în derularea programelor pot fi retribuite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

admin
Reviews
There are no reviews yet, why not be the first?
Leave a Review
You must be to post a review.